Disclaimer

De voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de internetsites van TICECo BV (www.ticeco.eu en www.ticeco.nl). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden die van toepassing zijn op afzonderlijke delen van deze website, de Algemene Voorwaarden van TICECo en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van resp. deze afzonderlijke delen, de Algemene Voorwaarden en deze Disclaimer.

Het gebruik van deze internet site

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel TICECo juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen tracht aan te bieden, verstrekt TICECo expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Wij garanderen niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer TICECo hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat TICECo de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. TICECo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door TICECo niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

TICECo of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie gepubliceerd op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TICECo of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Wij behouden ons tevens het recht voor om links naar website van TICECo te blokkeren.

De eigendomsrechten van het op deze website aanwezige grafische materiaal behoort onder andere toe tot de volgende personen en/of organisaties: Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, Stichting Garantiefonds Reisgelden, International Air Transport Association, The Noun Project (Rozina Szogyenyi, Vectorstall, Stock Image Folio e.a.), Shutterstock, Getty Images, Crestock, Dreamstime en Pixabay.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar TICECo stuurt, kunnen onveilig zijn. Wij raden daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ons te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan TICECo te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

TICECo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als TICECo op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite;
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan TICECo of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite;
  • misbruik van deze internetsite;
    verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software en/of andere bestanden die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of;
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van TICECo.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem, Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

TICECo behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.