Onduidelijke afspraken of ongelijkwaardigheid?

De samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen verenigd in IATA enerzijds en IATA-agenten anderzijds kunnen soms leiden tot geschillen over de wijze waarin partijen uitvoering geven aan de overeenkomst die hun rechtsverhouding regelen. De rol van met name de IATA agent is hierbij duaal, enerzijds vertegenwoordigt hij de luchtvaartmaatschappij in tal van werkzaamheden, maar aan de andere kant verleent hij zijn diensten ook aan de klant (passagier, vervoerder). IATA agenten en IATA-expediteurs hebben daarnaast ook te maken met IATA als de partij die door de luchtvaartmaatschappijen zijn aangewezen om hun belangen te behartigen. De samenwerkingsvoorwaarden beschermen vooral de belangen van de luchtvaartmaatschappijen en zijn tot stand gekomen op basis van consensus tussen alle betrokken leden van IATA (ca. 300). Voorwaarden zijn daardoor niet altijd even duidelijk.  Daarnaast zijn de posities van de betrokken contractpartijen niet gelijkwaardig , waarbij wij eveneens regelmatig conflicten zien ontstaan die een juridische beoordeling verlangen.

Een geschil met IATA

De IATA PSAA, de IATA  CAA en de IATA CIA voorzien elk in een arbitrageclausule, op basis waarvan u uw geschillen met IATA kunt voorleggen aan een Agency Commissioner.

De bevoegdheid van de Agency Commissioner is, gelijk aan de andere regels die gelden voor een IATA-agent, vastgelegd in IATA-resoluties. Zowel IATA als de IATA-agent kunnen de Agency Commissioner vragen om over een geschil te oordelen. Indien een geschil de bevoegdheid van de Agency Commissioner overschrijdt, dan zal deze de partij die een oordeel vraagt niet ontvankelijk verklaren.

In geval van een IATA passenger agency is het in sommige gevallen eveneens mogelijk om de Agency Commissioner een oordeel te vragen over een geschil die is ontstaan tussen een IATA-agent en een luchtvaartmaatschappij. Beide partijen moeten hier dan wel mee instemmen en zijn, in tegenstelling tot procedures tussen IATA en een IATA agent, beide een vergoeding verschuldigd.

De uitspraak van de Agency Commissioner is bindend voor beide partijen. De IATA-agent kan na een uitspraak van de Agency Commissioner in beroep gaan bij ofwel het Internationale Kamer van Koophandel dan wel een procedure starten bij de bevoegde rechtbank, doorgaans in het land van vestiging van de IATA-agent of IATA-expediteur. Welke rechtbank bevoegd is hangt meestal af van de hoedanigheid van de partij en/of de hoogte van de waarde van het geschil.

Voorkomen is beter dan ...

Door de honderden miljoenen transacties die via BSP en CASS worden afgewikkeld, zijn geschillen met luchtvaartmaatschappijen aan de orde van de dag. De financiële belangen hierin zijn dan ook zeer groot. Uiteindelijk zal blijken dat niet alleen financiële belangen, maar ook commerciële belangen hierbij een belangrijke rol spelen. Een eerder gesloten commerciële overeenkomst met een luchtvaartmaatschappij kan in sommige gevallen ook in een later geschil van belang blijken te zijn. Daarom zien wij steeds meer organisaties die ons hun commerciële overeenkomsten laten toetsen, zodat deze risico’s tot een minimum worden beperkt.

Correcties door een luchtvaartmaatschappij

Op basis van de IATA-licentie zijn IATA-agenten bevoegd om namens de luchtvaartmaatschappij vervoersovereenkomsten met de passagier of voor vracht af te sluiten (resp. vliegticket of een airwaybill, afgekort “AWB”). Deze documenten worden tussen de IATA agent of expediteur afgerekend via een door IATA beheerd rekening courant systeem, het Billing and Settlement Plan (“BSP”) voor IATA passenger agenten en het Cargo Agency Settlement System (“CASS”) voor IATA-cargo agenten.

Luchtvaartmaatschappijen hebben binnen BSP en CASS de mogelijkheid om op de door IATA-agenten uitgegeven documenten correcties toe te passen, zelfs jaren nadat de transactie tussen de IATA-agent en de luchtvaartmaatschappij zijn afgerekend. Een uitleg van de werkwijze in BSP en CASS leest u hieronder.

Correcties

BSP / BSPlink

In BSP worden correcties aan IATA-agenten vermeld middels een Agent Debit Memo (ADM). IATA agenten kunnen deze correcties betwisten en desnoods in een formele dispute betrekken (Post Billing Dispute ofwel “PBD”). Correctieve acties met een PBD zijn daarnaast ook mogelijk op foutief of onterecht afgerekende documenten. De termijnen en procedures zijn zeer strikt en dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd en toegepast. IATA-agenten dienen echter altijd het bedrag aan IATA/BSP te voldoen, waarna IATA het bedrag in depot houdt totdat het geschil is opgelost. Partijen krijgen hiervoor een termijn van 30 tot maximaal 37 dagen.

Naast advies en begeleiding bij ADM-disputes en Post Billing Disputes verzorgen wij eveneens cursussen voor medewerkers die zich met deze transacties bezig houden.

Correcties

CASS / CASSlink

In CASS kunnen zowel IATA-agenten als luchtvaartmaatschappijen correcties toepassen. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: een online correctie of een Cargo Charges Correction Advice (CCA) of een CASS Debit/Credit Memo (DCM). Net als bij BSP gebruikers kunnen correcties aanleiding zijn voor een geschil in de afrekening. De IATA-agent kan melding maken van het geschil bij IATA waarna de IATA-agent wordt geautoriseerd om het bedrag ofwel in te houden van de betaling, dan wel deze wel te betalen waarna IATA dit bedrag in depot houdt gedurende het geschil. Partijen krijgen vervolgens 60 dagen om voor het geschil een oplossing te vinden.

Juridisch advies van TICECo Legal Services

Als er desondanks een geschil ontstaat tussen uw organisatie en IATA of een luchtvaartmaatschappij, dan kunnen wij u hierin juridisch bijstaan. Wij zullen in de eerste plaats proberen om tot een minnelijke oplossing te komen zonder verdere escalatie. Als een oplossing echter alleen mogelijk is via een arbitrageprocedure via de Travel of Cargo Agency Commissioner of een juridische procedure in de rechtbank, dan gaan wij dit vanzelfsprekend niet uit de weg.

Wilt u uw situatie eens vrijblijvend aan ons voorleggen voor advies? Bel ons of stuur een e-mail. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onderstaand formulier.

U wilt uw financiële risico en uw commerciële relatie met een luchtvaartmaatschappij goed in balans houden. Financiële geschillen binnen CASS of BSP vormen daarin een risico dat goed gemanaged moet worden. Wij staan regelmatig IATA-agenten bij in geschillen met IATA of met luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op de toepassing van de IATA regels of de regels van de luchtvaartmaatschappij zelf. Als uw organisatie bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met het opschorten of intrekken van de IATA-licentie, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk uw activiteiten weer kunnen hervatten.