Privacy verklaring

Duidelijke regels over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Algemeen

Ons website-adres is: https://www.ticeco.eu.

TICECo BV (hierna ook “we”, “ons” en “onze”) is (zijn) toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze verklaring geeft een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken en opslaan.

Welke persoonsgegevens kunnen wij van u bewaren?

Afhankelijk van de reden dat u met ons contact opneemt of wij met u contact opnemen, kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen en bewaren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u:

 • informatie opvraagt;
 • met ons een overeenkomst aangaat;
 • onze website gebruikt;
 • met ons berichten uitwisselt.

Deze persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens bevatten:

 • standaard persoonsgegevens zoals uw voornaam, 2e voornaam, achternaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum of leeftijd en geslacht;
 • aanvullende persoonsgegevens die door u worden verstrekt (inclusief afbeeldingen, paspoort en/of andere identificatie documenten en uw BTW identificatie nummer);
 • de door u gekozen marketing voorkeuren.

Informatie die u aan ons verstrekt

Dit is informatie die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening of informatie aanvraagt door formulieren (zowel online als offline) invult, dan wel informatie met ons uitwisselt per telefoon, e-mail, sociale media, persoonlijk contact of op een andere wijze (inclusief het verstrekken van uw visitekaartje).

Dit omvat eveneens de informatie die u verstrekt als u zich registreert op onze website, inschrijft op onze nieuwsbrieven, een overeenkomst met ons aangaat of als u een probleem over onze website aan ons meldt.

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen

Indien relevant kunnen wij persoonsgegevens ontvangen van derden, zoals onze business partners, hulppersonen, aanbieders van website analyses en zoekmachine en organisaties die onderzoek doen naar uw kredietwaardigheid.

Informatie gerelateerd aan zakelijke gegevens

Als u handelt in een zakelijke hoedanigheid, dan kunnen deze zakelijke gegevens ook persoonsgegevens bevatten die nodig zijn als u gebruik maakt van onze diensten inclusief accreditatie, second opinion, deelname, lidmaatschap of soortgelijk, indien wij uw organisatie hierin bijstaan of vertegenwoordigen. In dat geval kunnen wij persoonsgegevens ontvangen over degene die bij ons een de aanvraag doet en/of uw organisatie vertegenwoordigt. Deze informatie kan eveneens bestaan uit foto’s, gegevens over gedrag, financiële informatie en gegevens over het arbeidsverleden en/of opleiding.

Informatie die wij van u verzamelen

Bij ieder bezoek aan onze website zullen wij de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) adres waarmee u verbinding legt met onze website, uw login informatie, browser type en versie, tijdzone instellingen, aanwezige browser plug-ins en versies, het gebruikte besturingssysteem en het platform;
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) van de pagina die u heeft doorverwezen, de gevolgde links op onze website (incl. datum en tijd), de diensten of onderwerpen die u heeft gezocht of heeft bekeken, de laadtijden van de webpagina’s, downloads en download fouten, de duur van uw bezoek (ook per pagina), interacties op de pagina (zoals scrollen muisklikken en mouse overs), de wijze waarop u de pagina heeft verlaten en het telefoonnummer dat u heeft gebruikt om contact op te nemen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de reden dat wij uw persoonsgegevens bewaren, zullen wij deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures en het uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die wij met u, of op uw verzoek of op grond van uw toestemming met derden, zijn aangegaan;
 • Het innen van onze declaraties;
 • Om u te voorzien of, indien van toepassing u door derde partijen te laten voorzien, van informatie die u bij ons heeft opgevraagd;
 • Om u te infomeren over de wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Om u te voorzien van advies en support;
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Bemiddeling en verwijzing;
 • Ten behoeve van werving en selectie;
 • Om onze website te beheren en ten behoeve van interne procedures, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek en ten behoeve van statistieken en enquêtes;
 • Als onderdeel van onze inspanningen onze website te beveiligen en veilig te houden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het specifieke doel of de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt, tenzij er wettelijke of operationele redenen zijn om deze voor een langere periode te bewaren. Aan het einde van deze periode zullen de bewaarde persoonsgegevens gegevens veilig worden vernietigd.

De juridische basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in één of meer van de volgende gevallen:

 • U heeft met het gebruik ingestemd;
 • Dit noodzakelijk is (a) in de nakoming van een overeenkomst tussen u en ons, of (b) om als voorbereidende handeling(en) met het oog op een overeenkomst die u met ons wilt aangaan;
 • Dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht waaraan wij moeten voldoen;
 • Dit noodzakelijk is onze rechten te beschermen;
 • Dit noodzakelijk is om fraude te voorkomen of op te sporen;
 • Dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven, zoals een marketing van onze diensten onder de juiste omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u onze diensten hebt gebruikt en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van informatie over andere soortgelijke diensten.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen alles stappen zetten die redelijkerwijs genomen kunnen worden om ons en u ervan te verzekeren dat uw persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen overeenkomstig deze privacyverklaring.

De door ons over u verzamelde persoonsgegevens, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een plaats buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze kunnen ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER die voor ons werken of voor een van onze leveranciers of hulppersonen. Dit omvat personeel dat betrokken is bij, onder andere, de uitvoering van de verplichtingen die uit onze overeenkomst met u voortvloeien, de verwerking van uw betaalgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig beveiligd. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij deze verplichting ook opleggen aan onze zakelijke partners en hulppersonen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen we relevante procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Advies en bijstand

Wij stellen elke vraag, opmerking of verzoek met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Deze dienen te worden gericht aan:

TICECo BV
Frame offices, Pharos gebouw
Mercuriusplein 1
2132 HA  Hoofddorp
Nederland
E-mail: contact@ticeco.eu

Als u denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl, die telefonisch bereikbaar is via +31 (88) 1805250.

Cookies

Indien u hiermee instemt, zullen wij algemene informatie van u verzamelen over uw gebruik van het internet door middel van een cookie bestand die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies helpen ons onze website en dienstverlening te verbeteren en u een meer gepersonaliseerde informatie te tonen. Cookies stellen ons verder in staat om:

 • Een inschatting te maken van de omvang van onze bezoekersaantallen en gebruikspatronen van onze website;
 • Uw voorkeuren op te slaan en onze website hierop aan te passen;
 • Uw zoekopdrachten te verbeteren en versnellen;
 • U te herkennen als u op onze website opnieuw bezoekt.

Onderstaande tabel geeft een toelichting op de soorten cookies die wij gebruiken en de reden.

Cookie type Doel
Prestatie cookies en Google Analytics Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie voor rapportages en stellen ons in staat de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen anonieme gebruikersgegevens, inclusief het aantal bezoekers en bezoeken aan onze site, waar deze bezoekers vandaan komen en de pagina’s die zij op onze website hebben bezocht.
Registratie en login cookies Deze cookies worden gebruikt om de ingelogde bezoekers van onze website toegang te geven tot de pagina’s die alleen voor geregistreerde gebruikers beschikbaar zijn, zonder dat de gebruiker telkens opnieuw moet inloggen.
Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om de keuzes van bezoekers gegevens te bewaren, inclusief de informatie die de gebruiker bijvoorbeeld heeft ingevoerd in online formulieren.

Wilt u uw cookie instellingen wijzigen voor onze site?

Links op onze website

Onze website kan links bevatten naar en van de websites van onze zakelijke partners, adverteerders en de aan ons gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy verklaringen hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden

Als u bedrijfsmatig handelt, dan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing doeleinden indien wij van mening zijn dat onze dienstverlening voor u van belang kan zijn. U kunt ons echter verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketing doeleinden te gebruiken door het (de)selecteren van de opties in de formulieren waarmee wij uw gegevens verzamelen, door het klikken op “uitschrijven” op onze marketing e-mails, of mondeling, schriftelijk of per e-mail op ieder ander gewenst moment.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Als dit noodzakelijk is of als wij hiertoe contractueel verplicht zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze zakelijke partners, leveranciers en/of hulppersonen met als doel om de verplichtingen uit een overeenkomst met u of hen na te komen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan onze adverteerders of andere partijen voor commerciële doeleinden, maar wij kunnen wel geanonimiseerde gegevens verstrekken over de bezoekers van onze website.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als hiertoe een wettelijke plicht aanwezig is of als wij deze persoonsgegevens nodig hebben om onze gebruiksvoorwaarden, algemene voorwaarden of andere voorwaarden af te dwingen of te handhaven, of om onze rechten of rechten van derden (incl. eigendomsrechten en auteursrechten) te beschermen of te handhaven.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt de door ons bewaarde persoonsgegevens van uzelf altijd inzien, ons vragen hiervan een afschrift te sturen en om onjuiste persoonsgegevens van uzelf te corrigeren. In de meeste gevallen zullen wij uw verzoek hiertoe binnen één (1) maand opvolgen en u de gegevens toesturen. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Wij zijn niet verplicht in alle gevallen informatie te verstrekken, waaronder situaties waarbij dit tot gevolg heeft dat wij hierdoor persoonsgegevens van een andere persoon openbaar maken of wanneer een verzoek overdreven of kennelijk ongegrond is, waarbij wij bovendien kosten in rekening kunnen brengen voor het verstrekken van de informatie.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens naar een andere gegevensverwerker of gegevensverantwoordelijke te verzenden.

U kunt ons eveneens om de volgende informatie vragen:

 • Het doel van de verwerking;
 • De categorieën van de gegevensverwerking;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Als het mogelijk is voor ons om deze informatie te verstrekken, de beoogde periode waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • Als wij uw persoonsgegevens niet van u hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

U kunt ons vragen om alle persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen indien:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • U uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere wettelijke grond voor de verwerking aanwezig is;
 • U bezwaar hebt tegen verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie en onze legitieme gronden voor verwerking niet prevaleren boven uw belangen;
 • U bezwaar hebt tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
 • Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan wij zijn onderworpen.

We zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te wissen wanneer wij deze moeten verwerken:

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Voor de naleving van een wettelijke verplichting die door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan wij onderworpen deze verwerking vereist, of voor de uitvoering van een taak die wordt verricht in het algemeen belang;
 • Om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Voor archivering in het openbaar belang, wetenschappelijke of historische onderzoeks- of statistische doeleinden, voor zover het wissen van gegevens de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk of ernstig zal belemmeren;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien:

 • U de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is en u zich verzet tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
 • Wij uw persoonsgegevens niet (meer) nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar de betreffende persoonsgegevens worden door u vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • U bezwaar hebt tegen de verwerking van persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, in afwachting van het onderzoek of onze legitieme redenen prevaleren boven uw belangen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We zullen onze privacyverklaring regelmatig beoordelen en waar nodig wijzigen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2021.

Wilt u onze privacy verklaring nog eens rustig (offline) lezen?